23 ŞUBAT 2014 B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI İTİRAZ DİLEBİLECEK SORULAR

Anasayfa / Duyurular / 23 ŞUBAT 2014 B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI İTİRAZ DİLEBİLECEK SORULAR

   Geri   


A KİTAPÇIĞI 15.SORU / B KİTAPÇIĞI 56.SORU
Aşağıdakilerden hangisi 1 Ocak 2013 tarihinde yapılan risk değerlendirmesi ekibinde bulunması gereken zorunlu kişilerden birisi değildir?
A) İşveren
B) İşyeri hekimi
C) İşyerindeki destek elemanı
D) İşyerindeki çalışan temsilcisi
AÇIKLAMA : B şıkkı olarak ilan edilmiştir ancak şıkların hepsi doğru.
Risk değerlendirmesi ekibi
MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
 A KİTAPÇIĞI 17.SORU / B KİTAPÇIĞI 58.SORU
Risk analizinde kullanılan kontrol listesi ve matris yöntemleri, sırasıyla, hangi tür analiz yöntemleridir?
A) Nicel/nicel
B) Nitel/nicel
C) Nitel/nitel
D) Nicel/nitel
AÇIKLAMA : Doğru C olarak ilan edilmiştir, ancak yanıt B olmalıdır.
 Risk değerlendirme metodları :
- Nitel metod :
 Checklist
 Temel Risk Analizi (Preliminary Hazard Analysis) – PHA
 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları-HACCP
 Tehlike ve İşletilebilme Çalışmaları Yöntemi-HAZOP
 Hata Türü ve Etki Analizi-FMEA
 Hata Ağacı Analizi-FTA
 Olay Ağacı Analizi-ETA
 Olursa Ne Olur? (What İf..?)
 İş Güvenlik Analizi – JSA
 Birincil Risk Analizi-PRA
- Nicel metod :
 5x5 Matris Metodu
 Kinney Metodu
 Risk Puanlama Metodu
 Ridley Metodu
- Karma metod :
 Matris
 Fine-Kinney
 FTA
 ETA

A KİTAPÇIĞI 51.SORU / B KİTAPÇIĞI 12.SORU
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre 02.01.2014 tarihinde acil durum planı hazırlayan ve aynı
tarihte tatbikat yapan tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri için aşağıdaki tarihlerden hangisi sırasıyla acil durum planı
yenilenmesi ve tatbikat yapılması için mevzuat açısından uygun bir tarihtir?
A) 01.01.2016 / 01.01.2015
B) 03.01.2018 / 01.01.2016
C) 09.01.2015 / 11.01.2015
D) 03.01.2015 / 03.01.2018
AÇIKLAMA : Doğru yanıt B olarak ilan edilmiştir ancak 01.01.2016 kısmı 01.01.2015 olmalı.
Acil durum planının yenilenmesi;
MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden
olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok
tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin yayım tarihi öncesinde;
a) Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden geçirilerek revize edilir.
A KİTAPÇIĞI 54.SORU / B KİTAPÇIĞI 15.SORU
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri iş sağlığı ve güvenliği açısından kirli havayı ortamdan uzaklaştırmak için
uygun bir genel havalandırma tasarımıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
Yanıt : B olarak ilan edilmiştir. Ancak doğru yanıt A olmalıdır.
I. Taze Hava girişine ek olarak Kirli Hava Çıkışı sağlandığından doğrudur.
II. Taze Hava girişi sağlanmış ancak kirli hava çıkışının sağlanacağı bir tahliye imkanı yoktur.
III. Kirli Hava ile Temiz Hava Sirkülasyonuna imkan tanımamaktadır. Bu nedenle yanıt Yalnız I olmalıdır.