İşkolları Yönetmeliği (Nace Kodları)

Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502
 

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan işkollarına hangi işlerin gireceğini tespit etmektir.

İşkollarına giren işler

MADDE 2 – (1) Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası norm ve standartlar göz önünde bulundurularak düzenlenen işkolları listesi EK-1’de gösterilmiştir.

(2) NACE Rev 2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kapsamında tanımlanamayan veya sınıflandırılamayan işlere ve işyerlerine kodsuz olarak yer verilmiştir.

Asıl işe yardımcı işler

MADDE 3 – (1) Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin girdiği işkolundan sayılır.

İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir. Bakanlık tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite karşı ilgililer, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesine göre kararın yayımından itibaren onbeş gün içinde dava açabilir.

(2) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

(3) 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu (Ek ibare:RG-26/7/2013-28719) yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.

İstatistikler

MADDE 5 – (1) Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, her yıl ocak ve temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir; bu istatistikler Resmî Gazete’de yayımlanır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/12/2012

28502

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

26/7/2013

28719

2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

İŞKOLLARI LİSTE

 

1. Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık

2. Gıda sanayi

3. Madencilik ve taş ocakları

4. Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç

5. Dokuma, hazır giyim ve deri

6. Ağaç ve kâğıt

7. İletişim

8. Basın, yayın ve gazetecilik

9. Banka, finans ve sigorta

10. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar

11. Çimento, toprak ve cam

12. Metal

13. İnşaat

14. Enerji

15. Taşımacılık

16. Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk

17. Sağlık ve sosyal hizmetler

18. Konaklama ve eğlence işleri

19. Savunma ve güvenlik

20. Genel işler

 

 

01

AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

01.11

 

Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi

01.12

 

Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi

01.13

 

Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi

01.14

 

Şeker kamışı yetiştirilmesi

01.15

 

Tütün yetiştirilmesi

01.16

 

Lifli bitkilerin yetiştirilmesi

01.19

 

Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

01.21

 

Üzüm yetiştirilmesi

01.22

 

Tropikal ve subtropikalmeyvelerin yetiştirilmesi

01.23

 

Turunçgillerin yetiştirilmesi

01.24

 

Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi

01.25

 

Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi

01.26

 

Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi

01.27

 

İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

01.28

 

Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

01.29

 

Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

01.30

 

Dikim için bitki yetiştirilmesi

01.41

 

Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği

01.42

 

Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği

01.43

 

At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği

01.44

 

Deve ve devegillerin yetiştiriciliği

01.45

 

Koyun ve keçi yetiştiriciliği

01.46

 

Domuz yetiştiriciliği

01.47

 

Kümes hayvanları yetiştiriciliği

01.49

 

Diğer hayvan yetiştiriciliği

01.50

 

Karma çiftçilik

01.61

 

Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler

01.62

 

Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler

 

01.63.01

Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğunçırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç)

 

01.63.02

Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler

 

01.63.03

Haşhaş vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler

 

01.63.04

Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler

 

01.63.05

Tütünün sınıflandırılması,balyalanması vb. hizmetler

 

01.63.06

Nişastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.)

 

01.63.90

Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler

01.64

 

Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi

01.70

 

Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri

02.10

 

Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri

02.20

 

Endüstriyel ve yakacak odun üretimi

02.30

 

Tabii olarak yetişen odun dışı orman ürünlerinin toplanması

02.40

 

Ormancılık için destekleyici faaliyetler

03.11

 

Deniz balıkçılığı

03.12

 

Tatlı su balıkçılığı

03.21

 

Deniz ürünleri yetiştiriciliği

03.22

 

Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği

91.04

 

Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanlarıyla ilgili faaliyetler

02

GIDA SANAYİ

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

   

Hayvansal ve bitkisel yağdan yapılan sabun imalatı

10.11

 

Etin işlenmesi ve saklanması

 

10.12.01

Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dâhil)

 

10.12.02

Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri

 

10.12.03

Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi

10.13

 

Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı

10.20

 

Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması

10.31

 

Patatesin işlenmesi ve saklanması

10.32

 

Sebze ve meyve suyu imalatı

10.39

 

Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması

 

10.41.01

Ayçiçekyağı imalatı

 

10.41.02

Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç)

 

10.41.05

Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dâhil) (mısır yağı hariç)

 

10.41.06

Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veyababassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç)

 

10.41.07

Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)

 

10.41.10

Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi

 

10.41.11

Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı don yağı (tallowoil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (işlenmemiş)

10.42

 

Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı

10.51

 

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

10.52

 

Dondurma imalatı

10.61

 

Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı

10.62

 

Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı

10.71

 

Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı

10.72

 

Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı

10.73

 

Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı

10.81

 

Şeker imalatı

10.82

 

Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı

10.83

 

Kahve ve çayın işlenmesi

10.84

 

Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı

10.85

 

Hazır yemeklerin imalatı

10.86

 

Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı

10.89

 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı

10.91

 

Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı

10.92

 

Ev hayvanları için hazır gıda imalatı

11.01

 

Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması

11.02

 

Üzümden şarap imalatı

11.03

 

Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı

11.04

 

Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı

11.05

 

Bira imalatı

11.06

 

Malt imalatı

11.07

 

Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi

12.00

 

Tütün ürünleri imalatı

 

20.59.11

Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalatı

 

56.29.90

Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dâhil, özel günlerde hizmet verenler hariç)

 

56.29.03

Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri

 

71.20.11

Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dâhil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri)

03

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

05.10

 

Taş kömürü madenciliği

05.20

 

Linyit madenciliği

07.10

 

Demir cevherleri madenciliği

07.21

 

Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği

07.29

 

Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği

08.11

 

Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı

08.12

 

Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı

08.91

 

Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği

08.92

 

Turba çıkarımı

08.93

 

Tuz çıkarımı

08.99

 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı

09.90

 

Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler

19.10

 

Kok fırını ürünlerinin imalatı

23.70

 

Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi

 

19.20.12

Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)

24.46

 

Nükleer yakıtların işlenmesi

 

43.99.02

Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dâhil, su kuyusu açma hariç)

 

71.12.04

Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)

04

PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ

Sınıf

Alt Sınıf

Tanım

   

Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez kalem ile boya kalemi, pastel boya imalatı

06.10

 

Ham petrol çıkarımı

06.20

 

Doğalgaz çıkarımı

09.10

 

Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler

 

10.41.03

Beziryağı imalatı

 

15.12.10

Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı

 

19.20.15

Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı

 

19.20.16

Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dâhil)

 

19.20.17

Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrolbitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı

 

19.20.19

Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veyabitümenli yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmışbiyodizelden ürünler dâhil, madeni yağlar hariç)

20.11

 

Sanayi gazları imalatı

20.12

 

Boya maddeleri ve pigment imalatı

20.13

 

Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı

20.14

 

Diğer organik temel kimyasal maddelerin imalatı

20.15

 

Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı

20.16

 

Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı

20.17

 

Birincil formda sentetik kauçuk imalatı

20.20

 

Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

20.30

 

Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı

20.41

 

Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı

20.42

 

Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı

20.51

 

Patlayıcı madde imalatı

20.52

 

Tutkal imalatı

20.53

 

Uçucu yağların imalatı

 

20.59.01

Fotografik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar), anında baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların ve karışımsız (saf) ürünlerin imalatı

 

20.59.03

Aktif karbon imalatı

 

20.59.04

Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dâhil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile katkı maddeleri ve antifrizlerin imalatı

 

20.59.05

Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkeplerin imalatı (matbaa mürekkebi imalatı hariç)

 

20.59.06

Peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların türevlerinin ve deri tozlarının imalatı

 

20.59.07

Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları,kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri imalatı

 

20.59.08

Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan kimyasal elementler ile bileşiklerin imalatı

 

20.59.09

Bitirme (apreleme dâhil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı

 

20.59.10

Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazırvulkanizasyon hızlandırıcı maddeler, kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler, başka yerde sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar imalatı

 

20.59.12

Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve yağ karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide kullanılan sıvı yağlar, vb.)

 

20.59.13

Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen uzun zincirli yağ asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile karıştırılmış biyodizeldenürünler hariç)

 

20.59.14

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler,pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağemülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.)

 

20.59.15

Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri imalatı

21.10

 

Temel eczacılık ürünleri imalatı

21.20

 

Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

22.11

 

İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi

22.19

 

Diğer kauçuk ürünleri imalatı

22.21

 

Plastik tabaka, levha, tüp ve profilimalatı

22.22

 

Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı

22.23

 

Plastik inşaat malzemesi imalatı

22.29

 

Diğer plastik ürünlerin imalatı

 

23.99.01

Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dâhil)

 

25.73.05

Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)

26.80

 

Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı

27.20

 

Akümülatör ve pil imalatı

27.33

 

Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı

 

32.30.19

Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı (kasklar, olta kamışları, olta iğneleri ve kancaları, otomatik olta makaraları, el kepçeleri, kelebek ağları, yapma balıklar, sinekler gibi suni yemler, kurşunlar, yapma kuşlar vb.)

 

32.30.20

Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks eldiveni, spor eldiveni, yaylar,beyzbol ve golf sopaları ile top ve diğer eşyaları, tenis masası, raket, ağ ve topları, tozluklar, bacak koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.)

 

32.30.21

Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için)

 

32.40.05

Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve aksesuarlarının imalatı (içi doldurulmuş olanlar hariç)

 

32.40.07

Oyuncak müzik aletleri imalatı

 

32.40.08

Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dâhil)

 

32.40.10

Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler ve diğer küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış setleri imalatı (motorlu olanlar, pres döküm oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar dâhil)

 

32.40.90

Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı

 

32.50.02

Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)

 

32.50.06

Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat,steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilirhemostatik, vb. imalatı

 

32.50.07

Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı

32.91

 

Süpürge ve fırça imalatı

 

32.99.01

Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve mekanizmaları, tabut vb. eşyaların imalatı (gelin çiçeği dâhil)

 

32.99.06

Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı

 

32.99.08

Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri,numeratör, elle çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı

 

32.99.11

Mantar can simitlerinin imalatı

 

32.99.13

Termos ve vakumlu kapların imalatı