Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

6569

 

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) (2) (4)

            

  Kanun Numarası                   : 3146

             Kabul Tarihi                           : 9/1/1985

             Yayımlandığı R. Gazete        : Tarih : 18/1/1985   Sayı : 18639

             Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 24   Sayfa : 225

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

             Amaç

             Madde 1 – (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/15 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik: 16/7/2003 - 4947/11 md.)

             Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.(3)

             Görev

             Madde 2 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır:

             a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,

             b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak,

             c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,

             d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,

e) (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/16 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 - 4947/12 md.) Çalışanların meslekî eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,(3)

             f) Engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,(5)

             g) (Değişik : 15/5/2008-5763/30 md.) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,

——————————

(1)    Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 13/12/1984 tarih ve 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 8/6/1984 tarih ve 213 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, sırasıyle 14/12/1983 ve 18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir. (Bkz Düstur: 5. Tertip, Cilt: 23, Sayfa: 442 ve 654).

(2)     Bu Kanunun adı “ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK.’nin 14 üncü maddesiyle “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun“ olarak değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli  ve 4947 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi  ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

(3)    1 inci madde ve 2 nci  maddenin  (e) ve ( g) bentleri 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK.ile değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.16/7/2003 tarihli  ve 4947 sayılı Kanun  ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

(4)    27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle bu Kanunda geçen "Avrupu Topluluğu“ ibareleri "Avrupa Birliği“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(5)  25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Sakatların” ibaresi “Engellilerin” olarak değiştirilmiştir.

 

6570

            

             h) Çalışma hayatını denetlemek,

             i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,

             j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak,

             k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

             l) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumakve geliştirmek,

             m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,

             n) (Değişik:16/5/2006-5502/42 md.) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,

             o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,

             p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

r) (Ek: 15/5/2008-5763/30 md.) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak,

             s) (Ek: 15/5/2008-5763/30 md.) Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak,

             Teşkilat

            Madde 3 – (Değişik:16/5/2006 - 5502/42 md.)

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşkilâtı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

İKİNCİ KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilatı

             Merkez Teşkilatı

             Madde 4 – Bakanlık, merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma, denetim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir.

             Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Makamı

             Bakan

             Madde 5 – Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

(Değişik ikinci fıkra: 16/5/2006-5502/42 md.) Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. (Ek cümle: 11/10/2011 - KHK - 665/1 md.) Bakan bu yetkisini İş Müfettişleri, bağlı ve ilgili kuruluşların müfettişleri ve uygun göreceği diğer personel aracılığıyla kullanabilir.

             Müsteşar

             Madde 6 – Müsteşar, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla (…)(1) Bakanlığın birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.(1)

             Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

___________

(1) 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nın 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlık Teftiş Kurulu hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

6571

 

             Müsteşar yardımcıları

             Madde 7 – Bakanlıkta anahizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.(1)

İKİNCİ BÖLÜM

Anahizmet Birimleri

             Anahizmet birimleri

             Madde 8 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

             a) Çalışma Genel Müdürlüğü,

             b) (Mülga : 24/8/2000 - KHK - 618/37 md.; Mülga:16/7/2003-4947/41 md.)

             c) (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/18 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 - 4947/15 md.) Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,(2)

             d) (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/18 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 - 4947/15 md.) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü(2)

             e) (Ek : 14/4/1989 - KHK - 367/8 md.) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

             Çalışma Genel Müdürlüğü

             Madde 9 – Çalışma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: (2)

             a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak,

             b) İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma barışını sağlayıcı tedbirleri almak,

             c) Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili tasarıları ve kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan genel politika içinde mahalli ve sektörel bazda istihdam programlarını hazırlamak,

             d) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarında öngörülen işleri yapmak,

             e) İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı sağlayıcı tedbirleri almak, üretimde emek verimliliğini yükselten politikalar geliştirmek,

             f) Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek,

             g) Resmi Arabuluculuk Teşkilatı ile ilgili işlemleri yapmak,

             h) (Ek: 27/2/2003-4817/25 md.) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda öngörülen işleri yapmak,

             i) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.(3)

——————————

(1)      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Müsteşar Yardımcısı kadrosu 12/6/1993 tarih ve 93/41835 sayılı Kararname ile üç'ten dörd'e 13/8/1998 tarih ve 98/49519 sayılı Kararname ile de dört'ten beş'e çıkarılmıştır.

(2)      8 inci  maddenin  (c)  ve (d)  bentleri  24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK.ile değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli  ve 4947 sayılı Kanun  ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

(3)      27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Kanunla bu maddeye (h) bendi eklenmiş ve mevcut (h) bendi (i) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

 

6572

 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü

             Madde 10 – (Mülga : 24/8/2000 - KHK - 618/37 md.; Mülga:16/7/2003-4947/41 md.)

             Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1)

             Madde 11 – (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/19 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 - 4947/16 md.)

Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının; yurt dışındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, çalıştıkları ülkelerde ve yurda dönüşlerinde karşılaştıkları meselelerin çözülmesinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Yurt dışı istihdamını takip etmek, yurt dışında Türk işgücünün istihdamı yönünde araştırma ve çalışmalar yapmak, yaptırmak ve istisna akdi ile işgücü anlaşmalarını hazırlamak, bu anlaşmaların yurt dışındaki uygulamasını takip ederek bu konuda politikalar geliştirmek.

c) Bakanlık yurt dışı kadrolarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, yurt dışı birimleri vasıtasıyla sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasını takip etmek, uygulamada koordinasyonu sağlamak.

d) Çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla yazışmaları yapmak ve bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek.

e) Karma ekonomik komisyonlar için Bakanlık görüşlerini belirlemek.

f) Sosyal politika alanında yabancı literatürü ve mevzuatı izlemek ve raporlar hazırlayarak kullanıma sunmak.

g) (Değişik: 16/5/2006-5502/42 md.) Kişi ve hak sahiplerinin yabancı ülke mevzuatından doğan sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla, bağlı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak yazışmaların, Bakanlık yurt dışı teşkilâtı aracılığı ile yerine getirileceği ülkeleri tespit etmek.

h) (Değişik: 16/5/2006-5502/42 md.)  Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak işlemleri koordine etmek, bunların diğer ülkeler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak, protokol işlerini yürütmek.

i) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.

j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmeleri ve bunların tadili çalışmalarında sağlanacak koordinasyonun usul ve esasları bir yönetmelik ile belirlenir.

 

––––––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK`nin 19 uncu maddesiyle "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" olarak madde metniyle birlikte değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK, Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli  ve 4947 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle  madde başlığı ve madde metninde  yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

 

 

6572-1

 

 

   İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü(1)(2)

   Madde 12 – (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/20 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 -4947/17 md.)

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak.

b) Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek.

e) (Değişik: 15/5/2008-5763/31 md.) Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek.

f) (Değişik: 15/5/2008-5763/31 md.) Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek.

g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak.

h) Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek.

i) Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak.

j) (Değişik: 15/5/2008-5763/31 md.) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek.

k) (Ek: 15/5/2008-5763/31 md.) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.

l) (Ek: 15/5/2008-5763/31 md.) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak.

–––––––––––––––––

(1)  Bu madde başlığı “İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı” iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK`nin 20 nci maddesi ile”İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” olarak madde metniyle birlikte değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK, Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli  ve 4947 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle  madde başlığı ve madde metninde  yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

(2) 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu maddeye (k) ve (l) bentleri eklenmiş mevcut (k) bendi (m) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

 

6572-2

 

m) (Ek: 23/7/2010-6009/50 md.) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek, (1)

n) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. (1)

(Değişik: 15/5/2008-5763/31 md.) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenir.

             Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

             Madde 12/A – (Değişik: 11/10/2011 - KHK - 665/2 md.)

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapmak, toplantılara katılmak, Avrupa Birliği-Türkiye ortaklık organlarında alınan kararlar ile ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

b) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait işleri yürütmek.

c) Bakanlığın Avrupa Birliği, yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak.

d) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak, yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek, yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak.

e) Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak.

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––

(1) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle, 12 nci maddenin birinci fıkrasına (1) bendinden sonra gelmek üzere (m) bendi eklenmiş, takip eden bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

6573

 

                                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                      Danışma ve Denetim Birimleri

             Danışma ve denetim birimleri

             Madde 13 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

             a) (Mülga: 11/10/2011 - KHK - 665/8 md.)

             b) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı,

             c) (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)

             d) Hukuk Müşavirliği,

             e) Bakanlık Müşavirleri,

             f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

             Teftiş Kurulu Başkanlığı

             Madde 14 – (Mülga: 11/10/2011 - KHK - 665/8 md.)

             İş Teftiş Kurulu Başkanlığı(1)

             Madde 15 – (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/22 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 - 4947/19 md.)

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme, soruşturma yapmak, gerekli önlemleri almak veya aldırmak.

b) Uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iş yerlerinde uygulamaları incelemek ve izlemek,

c) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek.

d) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirleyen Genel Değerlendirme Raporu hazırlamak.

e) Denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yorumlamak.

f) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

g) Müfettişlerin iş teftişi ile ilgili faaliyet ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme ve soruşturmaları yürütmek.

h) (Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/3 md.) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemlerini teftiş etmek.

i) (Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/3 md.) Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.

j) Bakanlık makamı tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

(Değişik ikinci fıkra: 12/7/2013-6495/73 md.) İş Müfettişi Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, İş Müfettişliğine yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

             Madde 16 – (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)

             Hukuk Müşavirliği

             Madde 17 – Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

             a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

__________

(1) 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nın 3 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere (h) ve (i) bentleri eklenmiş, mevcut (h) bendi (j) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

 

 

6574

 

             b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

             c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

             d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

             e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,

             f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

             Bakanlık Müşavirleri

             Madde 18 – Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.(1)

             Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

             Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

             Madde 19 – Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

                                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                                Yardımcı Birimler

             Yardımcı birimler

Madde 20 – (Değişik:16/7/2003  - 4947/20 md.)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimleri şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı.

b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı.

c) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

d) (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (2)

e) Özel Kalem Müdürlüğü.

             Personel Dairesi Başkanlığı

             Madde 21 – Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak;personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

             b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

             c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

             d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.

             İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

             Madde 22 – İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

             a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

             b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

——————————

(1)     Bu arada  yeralan "yirmi" ibaresi, 19/8/1991 tarih ve 448 sayılı KHK ile "otuz" olarak değiştirilmişmiş ve metne işlenmiştir.

(2)    Bu bentte yer alan “Savunma Sekreterliği”, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

 

6575

 

             c) Bakanlığın Mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

             d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

             e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

             f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

             g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

             h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

             i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

             j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

             k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

             l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

             Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

             Madde 22/A- (Ek:16/7/2003-4947/21 md.)

             Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtının tüm hizmet ve işlemlerinin, hızlı, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlayacak otomasyon çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

b) Bilgi işlem çalışmaları için gerekli iş akış ve organizasyonunu düzenlemek, standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli analiz ve tasarım çalışmalarını yapmak.

c) Uygulama programları geliştirerek test etmek, işletime almak ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirilmesini sağlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışabilirliğini sağlamak.

d) Performans artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

e) Bilgilerin ihtiyaç duyulacak kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli çalışma ve işlemleri yapmak.

f) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu istatistiki verilerin yorumlanması ve yayına hazırlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

g) (Değişik: 16/5/2006-5502/42 md.) Bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi işlem sistemleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak.

h) Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşlarının haberleşme ve her çeşit elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarının esaslarını belirlemek amacıyla projeler hazırlamak veya hazırlatmak, gerekli görülen hallerde bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırtmak.

i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

             Savunma Sekreterliği

             Madde 23 – (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.) (1)

——————————

(1) Bu madde, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılmış olup, mezkur fıkrayla sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevlerinin, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

 

6576

 

Özel Kalem Müdürlüğü

             Madde 24 – Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

             a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

             b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

             c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarda ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

             d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürekli Kurullar

             Sürekli kurullar

             Madde 25 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sürekli kurulları şunlardır:

             a) Çalışma Meclisi,

             b) (Mülga : 25/3/1997 - KHK - 571/37 md.)

             Çalışma Meclisi

             Madde 26 – (Değişik birinci fıkra : 24/8/2000 - KHK - 618/23 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003-4947/22 md.) Çalışma Meclisi;

Bakanın veya Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Çalışma Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü, bakanlıklardan ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından iştirak edecek birer temsilciden,

Üniversitelerin iş hukuku, sosyal ekonomi, çalışma ekonomisi, sosyal siyaset, iş fizyolojisi, iş sağlığı ve güvenliği ve gündemindeki konularla ilgili dallardan Yükseköğretim Kurulunca seçilecek beş öğretim üyesinden,

             İşveren sendikaları konfederasyonlarından üç, en fazla üyeye sahip işçi sendikaları konfederasyonundan iki, diğer işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarından birer, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan üç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden üç temsilci ile gündemindeki konularla ilgili olarak çağırılan kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden,

             Meydana gelir.(1)

             Çalışma Meclisi, Bakanlıkça tespit edilen gün ve gündeme göre toplanıp, gündemdeki konular hakkında inceleme ve görüşmelerde bulunarak düşüncelerini bildirmekle görevlidir.

             Çalışma Meclisinin Ankara dışından gelen işçi temsilcileri meclis toplantılarına katıldıkları sürece izinli sayılırlar.

             Çalışma Meclisinin sekreterya işleri Çalışma Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

             (Ek fıkra:16/7/2003-4947/22 md.) Çalışma Meclisi yılda en az bir defa toplanır.

______________________

(1)  26 ncı  maddenin  birinci fıkrası 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK.ile değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli  ve 4947 sayılı Kanun  ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

 

6576-1

 

             Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu

             Madde 27 – (Mülga : 25/3/1997 - KHK - 571/37 md.)

                                                              ÜÇÜNCÜ KISIM (1)

Taşra ve Yurt Dışı Teşkilâtı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

                                                                              

             Taşra teşkilatı

             Madde 28 – Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir.

(Ek fıkra: 11/10/2011 - KHK - 665/4 md.) Bakanlık, mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının taşra teşkilatları aracılığıyla yürütür. Bakanlık hizmet birimleri bu görevlerin yürütülmesi için bağlı ve ilgili kuruluşlarının taşra teşkilatına doğrudan talimat verebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

             Yurt dışı teşkilatı (2)(3)

             Madde 29 – Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

             (Ek fıkra : 24/8/2000 - KHK - 618/24 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile)

             (Ek fıkra:16/7/2003-4947/23 md.; Değişik üçüncü fkra: 12/7/2013-6495/73 md.) Yurt dışı sürekli göreve, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları, Bakanlık merkez teşkilatında ve bağlı ve ilgili kuruluşlarında daire başkanı ya da daha üst görevlerde bulunanlardan bu görevlerde en az bir tam yıl çalışmış olanlar, Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilâtında mesleğe yarışma sınavıyla girmiş olanlardan yeterliklerini aldıktan sonra en az yedi yıl çalışmış olanlar, çıkarılacak yönetmelikle belirlenen esaslar dâhilinde atanabilirler. Yurt dışı görev süresi en çok üç yıldır; bu süre hizmetin gerektirdiği hâllerde Bakan onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir. Yurt dışı kadrolarına atanacakların, atanma tarihinde yönetmelikte belirtilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması zorunludur. Ancak, Türkçe’nin ve Türk lehçelerinin konuşulduğu ülkelere sürekli görevle atanma durumunda yabancı dil belgesi şartı aranmaz. Yurt dışı atamalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 

 

______________________

(1)  16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu bölüm başlığı “Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı  ile Bağlı Kuruluşlar” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “bağlı kuruluşlarla bağlı kuruluşun ilgili kuruluşları" ibaresi "bağlı ve ilgili kuruluşları" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nın 5 inci maddesiyle bu maddenin üçüncü fıkrasına “Bakanlık merkez teşkilâtında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bağlı ve ilgili kuruluşlarında” ibaresi eklenmiştir.

 

 

6577

 

              (Ek fıkra: 15/5/2008-5763/32 md.) Yukarıdaki fıkrada tanımlananlardan yurtdışı kadrolara atanabilecekler, ayrıca mesleki yeterlik sınavına tabi tutulmazlar.                                                          

             Bağlı ve ilgili  kuruluşlar (1)

Madde 30 (Değişik:16/5/2006-5502/42 md.)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi.

b) Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşları şunlardır:

a) Sosyal Güvenlik Kurumu.

b) Türkiye İş Kurumu.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

             Yöneticilerin sorumlulukları

             Madde 31 – Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karş