Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Türk Standartları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 29 Kasım 2006 tarih ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde yer alan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan; göğüs ve kasık bölgesi koruyucuları, göz koruyucuları, yüz koruyucuları, genel vücut koruyucuları, el ve kol koruyucuları, baş koruyucuları, işitme koruyucuları ve solunum sistemi koruyucuları için Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi (Modül D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi (Modül E) kapsamında sistem belgelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) kişisel koruyucu donanımlarla ilgili diğer resmi duyuruları Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknik.htm adresinden takip edilecektir.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.