Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ

Madde 1 – (1) Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 18 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamak zorunda oldukları yapı işleri inşaat, makine ve elektik tesisatı genel teknik şartnamelerinin belirlenmesi amacıyla, aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesinin (n) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
                Madde 2 – (1) Bu Tebliğ, 01/07/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
                Madde 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.